Skip to content

Od północy

W tych przypadkach lecze­susi być przeprowadzone przez :a. Nie wolno samemu na wla­ękę otwierać pęcherzy ani roz­skóry. Może to spowodować :owe zakażenia 1 pozostawić kie ślady lub blizny.

Wożenia trzeciego i czwartego a cechuje rozległa martwica , a w niektórych przypadkach chrząstek l kości. Pęcherze nona są treścią surowicze-rop-togą dołączyć się wtórne zaka­z zewnątrz, s groźnymi następ­ii. Znane są przypadki całko‑)odmrożenia stóp i rąk, które postacią rozleglej zgorzeli koń-się amputacjami.

Rzypadkach odmrożeń pierwsze­opnia wystarczy zanurzyć rękę ogę do zimnej wody, którą owo należy ogrzewać do tem-wy pokojowej. W tym czasie xny pacjentowi wykonywanie w palcami, by ułatwić żywsze nie. Po ustąpieniu zblednięcia ny zastosować miejscowo dell­masaż i ewentualnie nałożyć snek z maścią tranową lub sul­olową.

Wożenia II—III I IV stopnia być leczone w warunkach mych. Grożą one różnymi po-Mami pod postacią zakażeń, gojących się owrzodzeń oraz sensami czucia. Przed przystą‑ m do jakichkolwiek czynności niczych należy w miarę modli-ocenić stopień odmrożenia o­ozleglość zmian.

Nie należy od umieszczać pacjenta w ciepłym szczenlu, gdyż gwałtowna zmia­m,peratury otoczenia może spo­wać dalsze uszkodzenie naczyń nośnych. Należy przede wszyst­isunąć wszystkie przeszkody ha-;e krążenie, a więc pierścionki ców, skarpety, obuwie Itd.

W mym etapie — jeśli są to amia­ewielkie — jak to wspomniałem mego stopnia), możemy udzie- mocy pacjentowi sami. W p0- ych przypadkach chory musi eczony w szpitalu, dokąd zobo‑ n i Jesteśmy go odtransportować.

Godziny otwarcia sanockiego lodowe leż to razy słyszy się w wiania tych sportów stworzył Kaliszu, Puławach, To- PKKFiT. runiu, nie mówiąc o Chodzę zatem po .zaśnietonych  uli‑ Wanszawie czy Poznaniu, cach Jasła i, jako że pora odpowied­narzekania na  geogra- ;nią, szukam owej zimowej rekreacji.

10

liczne polatanie, na brak Na rynku, na zradiofonizowanym lo­gór, stoków, na których można by dowisku o dwu taflach kręci się kil-uprawiać narciarstwo i saneczkarst- kunasłu uczniów. Instruktor pró­wo. Owi malkontenci zawistnym buje uczyć jazdy.

Jest jeszcze w mie­okiem patrzą na Nowy Sącz, Sanok ście około 30 ślizgawek przy szkołach, czy Żywiec, na każde górskie i pod- internatach i w osiedlach. To dużo, górskie miasto.

Są przekonani, że wszystkie lodowiska zbudowane czy-gdyby mieli na miejscu górki, lub nem społecznym uczniów i mieszkań-mieszkali w górskich miastach, to ców osiedli. Niestety komitety blo­dopiero potrafiliby wykazać się ini- kowe czy dyrekcje szkół pozostawi‑ cjaty”wą.

ly je własnemu losowi. Me pomyśla‑ IstOtnie, geograficzne warunki od- ły o jakichś zorganizowanych for-grywają tu ważną rolę. Postanowi- mach zabaw, konkursach. Nie za­troszczono się też o bezpieczeństwo zo‑ liśmy więc pojechać do Jasia d Sa- dzieci i dorosłych narażonych tt., noka.

miast właśnie w górach po- na zaczepki ze strony przychodzących łożonych, by przekonać się na ile tu z innych dzielnic chuliganów. naturalne warunki terenowe sprzy- Sprawia to chwilami wrażenie, że jają społecznym inicjatywom rozwo- cały społeczny, spory wysiłek spro­ju zimowej rekreacji — tej codzien-, wadzono tu tylko do efektu staty­nej po pracy i nauce, i tej w dni stycznego, niezbędnego do zajęcia ja‑ wolne od pracy. Kiegoś tam miejsca w wojewódzkim konkursie. Narciarzy na podmiejskich stokach Parawan braku tradycji prawie się nie widuje. Jak tłumaczą w PKKFiT — nikt tam nie jeździ, Jasło leży w kotlinie.

Od północy, gdyż nie ma wyciągu. Wyciągu nie w odległości 1 — 3 km, otacza je ma dlatego, że stoki w Gorajewicach pasmo Lewoczy, w miarę łagodne, są prywatną własnością.

Rzecz sama w sobie zabawna

Obiegła kiedyś prasę wiadomość, że pe­wien właściciel tele­fonu wystąpił z pre­tensją do urzędu te­lefonicznego o nad­mierną, jego zdaniem, wysokość rachunku, który wyniósł kilkaset złotych za rozmowy międzymia­stowe.

Po nitce do kłębka — i okazało się, że to latorośl pod nieobecność rodziców zamawiała rozmowy międzymiastowe i wiod­ła długie dysputy.

Rzecz sama w sobie zabawna. Skończyło się na pewno na tęgim przetrzepaniu dolnych części cia­ła młodego entuzjasty telefonu.

Niebawem jednak rodzice będą zabezpieczeni przed skutkami młodzieńczej lekkomyślności, bo­wiem rozmowy międzymiastowe odbywające się z pomocą auto­matycznych central, jakich już coraz więcej w naszym kraju, można będzie uniemożliwić przez włożenie do aparatu telefonicz­nego specjalnego klucza — urzą­dzenia zabezpieczającego przed korzystaniem z telefonu przez osoby niepowołane.

Taki aparat już powstał w opracowaniach projektantów i zapewne od roz­woju międzymiastowego systemu telefonicznego zależeć będzie roz­poczęcie jego produkcji. Jest to chyba tylko kwestia czasu, gdyż produkcja telefonów, central te­lefonicznych jako nowoczesnych środków komunikacji będzie ros­nąć.

Na razie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych w War­szawie mają inne problemy.http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/735558,lepsze-urzadzenia-wieksza-efektywnosc-i-nizsze-koszty.html

Dzisiaj przed warszawską fabryką central telefonicznych, jedyną w kra­ju Ich wytwórnią, wyłaniają się nie tylko sprawy związane z bieżącą produkcją central, ale także sprawy towarzyszące nieodparcie każdej dzia­łalności produkcyjnej, zwłaszcza je­śli ta działalność ma rosnąć — spra­wy socjalne, a więc także i wypo­czynku i turystyki.

List Sekretariatu KC PZPR do dy­rektoróW przedsiębiorstw i przewod­niczących »R, uwypuklający rolę zagadnień socjalnych w zakładzie i ich wpływ na produkcję oraz odpo­wiedzialność kierownictwa za właści­wy poziom urządzeń socjalnych, po­stawił te kwestie w ostrym świetle.

Mrożenia a jeszcze się nie skończyła. nas czekać niejedne niespo­:L I mrozem może także nieźle sać. Warto przypomnieć sobie idach ostrożności, jakie obowią‑w warunkach chłodu i mrozu.

A temperatura (w pobliżu 9) ra szkodliwie przede wszystkim części ciała, które z racji swej ry anatomicznej szybciej na eagują. Dotyczy to zwłaszcza win usznych, nosa oraz rąk I W miejscach tych skóra posia­niejazą podściółkę tłuszczową, ga bezpośrednio do chrząstek i a krążenie krwi w jej obrębie ieco zwolnione.

U ludzi, u któ­istnieje pewna nadwrażliwość plywy atmosferyczne, odmrote­ogą Wystąpić szybciej. Ponadto le pewna grupa chorób naczy­ch, które osłabiają odporność izmu na wpływy niskiej tempe­r, lętając o tych szczegółach, mu-podnieść troskę o nasze nogi, i nos w czasie wielogodzinnej ,wy, rajdu, marszu.

Do odmro­°chodzi szybciej podczas stania lgotnym śniegu lub błocie ani­( czasie ruchu. Ruch powoduje :e krążenie krwi, zwiększa przez wóz tlenu do tkanek, co znacz­ipobiega zmniejszeniu miejsco­irzemiany materii.

Pod wply­zimna dochodzi do skurczu na-krwionośnych, skóra Początk0- -ale się blada, w miarę postę­ego działania niskiej temperatu­na, a w końcu może ulec mar-(obumarciu).

iwy odmrożenia zależne są od ości miejscowego uszkodzenia k oraz od czasu działania nis­,emperatury. Odmrożenia dzieli-ka cztery stopnie, zależnie od steru zmian skórnych, ich gię­ci oraz klinicznej odwracalnoś­wesu, w sensie biologicznej re­ji.

wożenia pierwszego stopnia ce­zblednięcie skóry, przede wszy-na skutek skurczu naczyń nośnych. Po ustąpieniu dzilsla­iskiej temperatury, skóra prZyj­kolor żywo czerwony, z obja­lekkiego palenia przy doty­bjawy te następują szybko, p0- ąc całkowicie odwracalny cha‑ i nie wymagają specjalnego via.

odmrożeniach drugiego stopnia iają się na skórze pęcherze wy-me treścią surowiczą. Skóra wybitnie blada, z odcieniem si­na.

Wybierz już dziś !

Zagrzewa, prędzej uzyskujemy prawi­dłowe smarowanie. Jednak należy wtedy bardzo często 1 skrupulatnie sprawdzać czy ten poziom oleju u­trzymuje się.

— Czy mo­żna w czasie jazdy w uzasadnione) sytuacji, zmienić bieg np. z 2 na 4?

Jak sam Pan ptsze, w uzasadnio­nej sytuacji — można. Dla skrzyni przekladniowej nie ma to żadnego znaczenia, na pewno nie nastąpi u­szkodzenie. Jedyne kryterium to ­czy nie nastąpi, po takiej zmianie bie­gów, ‚przeciążenie silnika.

I -.to jest decydujące. Pisałem, te niekiedy, w czasie jazdy po mieście, na skrzyżo­waniach powstają sytuacje, które wy­magają Maksymalnie prędkiego opusz- czenia skrzyżowania.

Ruszamy wtedy oczywiście na pierw­szym biegu 1 jeżeli doprowadzimy sil­nik do wysokich, ale — oczywiście do­puszczalnych — obrotów, to może się zdarzyć, że następnym biegiem, już poza skrzyżowaniem, powinien być bieg trzeci. Przejście kolejn.e przez bieg drugi doprowadziłoby do rozwi­nięcia niedopuszczalnej w mieście nadmiernej prędkości.

Ale to oczywiś­cie rozważania nieco teoretyczne i na co dzień jeździmy zmieniając przeło­żenia kolejno, na żadnym z nich nie przeciążając nadmiernie silnika. Chciatbyin tu jeszcze przypomnieć, że jeżeli prowadzimy samochód z je­dnostajną prędkością, na szosie, poza miastem, dopuszczalne jest jechanie na przeloteniu bezpośrednim z prędkoś­cią nawet nieco niższą niż fabryczne wskazanie dla tego biegu. Jednak nie­dopuszczalne jest wtedy najmniejsze nawet przys,pieszenie. Jeżeli chcemy zwiększyć prędkość, albo pojawiło się przed nami male wzniesienie, koniecz­na jest natychmiastowa zmiana prze­łożenia na niższe.

4Wybierz już dziś http://www.apartmentsapart.com/europe/poland/sopot/pl ! Już dziś przygotowując motocykl lub sa­mochód do letnich wojaży turystycznych warto zastanowić się, jaka impreza motoro­wą rozpoczniemy sezon. Sygnalizujemy więc kilka ciekawszych; 18. IV. odbędzie się na Wyżynie Łódzkiej V Rajd motorowy pn. „Poszukiwanie skowronka” organizowany przez Oddz. PTTK w Zgierzu; we Wrocławiu sezon motorowy otworzy impreza KKS „Odra” odbywająca zje w Masywie Sobót­ki w dniach 11-12. IV.; turyści wiejscy Po­morza.

Kujaw i Krajny urządzają rajd na trasie Nakło — Koronowo, potoczony z im­prezami .Tygodnia Kultury na drodze”, w dniach 18-25. IV; turyści — członkowie ORMO z woj. koszalińskiego spotkają się Zlocie Motorowym na szlakach Pojezierza Drawskiego, przy czym punktem docelowym będzie odbudowany zamek w Swidwinie: Automobilklub Warszawski PC-wita wiosna bodajże najwcześniej ze wszys­tkich, bo już 28.

HI., tradycyjną impreza mazowiecką _Topienie Marzanny”; zmotory­zowani turyści Pomorza Zachodniego roz­poczną sezon podsumowaniem konkursu wojewódzkiegg _Z turystyką na ty” i jed­nodniowym rajdem w dniu 27. IV.

Piecyk ogrzewczy na gaz butan z butli i ko­minek wyprowadzony na dach carawanu. Grzejnik elektryczny podłączany do sieci miejskiej. Takie ogrze­wanie możliwe jest tyl­ko w ezasiC postoju na, dobrze wyposażonych’ campingach. Można niw­nież wozić ze soba kU kanacie metrów orze. wolu elektrycznego podłączać sit do st miejskiej.

Specjalna nakładka na:i zewnętrzne boezne lu­sterko wsteczne. Unio­cowuje się ją tylko wie- i, dy, kiedy santocimózk !• osobowy holuje Fara-’ ‚,von. Pozwała to kierow­cy na dostateczną ob SerWaCję drogi z tylijA Pod koniem.: -ubiegłego roku czynna byta w Pradze wystawa carowam!~ pnzystosowaqych do spędzania W nich unlopów zimną. Wzbudziła ona ogromne tzainteresowanie 1 spowodowała, że wielu amatorów tego typu turystyki .postanowilo przysto­sować swoje przyczepy do korzystania 2 nich nawet podczas mrozów.